Research Farm

Thursday, December 06, 2007 | |

ด้วยแนวคิดในการสร้างสถานีทดลองให้เป็น ศูนย์การเรียนรู้เกษตรแบบผสมผสาน จึงเริ่มต้นด้วยการปลูกผักอินทรีย์ ได้แก่ แตงกวา และมะเขือม่วงญี่ปุ่น เริ่มจากทำการปรับปรุงดินโดยใช้แกลบ รำข้าว ขี้วัว และน้ำหมักชีวภาพจากมะเขือม่วง หมักดินทิ้งไว้ 1 สัปดาห์ จึงทำการขึ้นแปลงปลูก

ในการดูแลพืชที่ปลูก จะใช้น้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักแทนการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ซึ่งน้ำหมักชีวภาพนั้นมีด้วยกันหลายสูตร เช่น สูตรเร่งการเจริญเติบโต สูตรเร่งการออกดอกและบำรุงราก สูตรกำจัดเพลี้ยและไรแดง สูตรกำจัดหนอนกินใบและใยผัก สูตรควบคุมหนอน แมลงวัน และด้วงเต่าแดง เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับการถ่ายทอดจาก ผศ.สุพจน์ บุญแรง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

เตรียมดินเพื่อปลูกแตงกวา

แปลงปลูกแตงกวา

น้ำหมักชีวภาพสูตรเร่งการออกดอกและบำรุงราก

สูตรน้ำหมักชีวภาพ
มะละกอสุก 20 กิโลกรัม
ฟักทองแก่จัด 20 กิโลกรัม
กล้วยน้ำว้าสุก 20 กิโลกรัม
หัวเชื้อจุลินทรีย์ 2 ลิตร
กากน้ำตาล 5 ลิตร
น้ำสะอาด 100 ลิตร
วิธีทำ... หั่นผลไม้ให้ละเอียดใส่ในถังผสมให้เข้ากันเติมเชื้อจุลินทรีย์และกากน้ำตาล เติมน้ำให้ท่วมคลุกเคล้าให้เข้ากัน ปิดฝาหมักทิ้งไว้ 7-10 วัน จึงนำไปผสมกับน้ำ 1 : 1000 ฉีดพ่นทางใบหรือราดลงดินช่วงที่พืชผักติดดอกสัปดาห์ละครั้ง